Μενου
Your Cart

Καταστατικό


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»


ΑΡΘΡΟΝ 1o

1) ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Ιδρύεται με έδρα την Θεσσαλονίκη σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

2) Το σωματείο έχει ιδία σφραγίδα σχήματος στρογγυλού η οποία φέρει στο μέσο το χρόνο ίδρυσης και παράσταση εμβλήματος με την προτομή του Μ Αλεξάνδρου στην οποία θα προβάλλεται ο πύργος του Ο.Τ.Ε. Θεσ/νίκης και σε κύκλο την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

3) Πάντα τα έγγραφα του σωματείου είναι έγκυρα εφόσον φέρουν ην υπογραφή του αρμοδίου κατά το καταστατικό οργάνου και την σφραγίδα αυτού. Επίσης τα έγγραφα του σωματείου φέρουν υποχρεωτικά το παραπάνω έμβλημα του σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 2o

ΣΚΟΠΟΣ του σωματείου είναι η συσπείρωση όλων των μελών με στόχο την μελέτη για την ηθική, επαγγελματική και υλική εξύψωση των μελών και η ανάπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ του, η μελέτη, για την αναβάθμιση του επαγγέλματος του Φοροτεχνικού Λογιστή η προστασία, υποστήριξη και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, η συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια για αποφασιστική συμμετοχή στις διαδικασίες για την θεσμοθέτηση των φορολογικών νόμων και κανόνων από την Πολιτεία, η συμμετοχή των μελών του στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων και μελετών για επιχορηγήσεις και απόκτηση δικαιωμάτων που η Ε.Ε. παρέχει στην Πολιτεία σαν μέλος της, η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μελών του σε σχέση με τις δημόσιες επιχειρήσεις και η προσπάθεια για ενημέρωση και εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης του Έλληνα φορολογουμένου και της αντικειμενικής κρίσης της φορολογούσης αρχής.


ΑΡΘΡΟΝ 3o

Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών θα πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά:

α) Με την εγγραφή στο σωματείο όλων των φοροτεχνικών λογιστών του Νομού Θεσσαλονίκης που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος για να καταστούν μέλη αυτού.

β) Με την συνεχή και συντονισμένη ενημέρωση των μελών με έντυπα, διαλέξεις, επιμορφωτικά σεμινάρια και με κάθε τρόπο που ήθελε κριθεί πρόσφορος για την εξύψωση της επαγγελματικής διάκρισης των μελών.

γ) Με την ανάληψη επιμορφωτικών προγραμμάτων και με την συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων και μελετών που επιχορηγούνται από την Ε.Ε. με σκοπό τις επιχορηγήσεις και απολαβή δικαιωμάτων που η Ε.Ε. παρέχει στην Πολιτεία σαν μέλος της. 

δ) Με την ανάπτυξη κάθε είδους συνεργασίας με τις ομοειδείς ενώσεις της Ελλάδος και της Ε.Ε. και η οποία συνεργασία θα αποβλέπει στην γενικότερη ανύψωση και εμπέδωση του επαγγέλματος.

ε) Με την αγωνιστική κινητοποίηση των μελών και με συνεργασία με ομοειδή σωματεία της Ελλάδος, την εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου της συνδικαλιστικής και ταξικής συνείδησης και δράσης των μελών.

στ) Με την συγκρότηση επιτροπών, μελέτης και επεξεργασίας των επαγγελματικών προβλημάτων των μελών, την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εκδρομών, παραστάσεων καθώς και κάθε μορφής εκδηλώσεων πολιτιστικής και καλλιτεχνικής καλλιέργειας.

ζ) Με την αναφορά στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς, τις εργασιακές και γενικότερα τις επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ


ΑΡΘΡΟΝ 4o

1) Μέλη του Σωματείου εγγράφονται όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα του Φοροτεχνικού Λογιστή ως ελεύθερου επαγγελματία σαν φυσικό πρόσωπο.

Τα μέλη του Σωματείου χωρίζονται σε δόκιμα και τακτικά μέλη. Στο Σωματείο μετέχουν όλα τα δόκιμα και τακτικά μέλη, που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και διατηρούν το επαγγελματικό τους γραφείο στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης ή σε όμορους νομούς που δεν υφίσταται πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Τα δόκιμα μέλη μετέχουν σ’ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν καταστατικό πλην της περίπτωσης του «εκλέγεσθαι». Τα δόκιμα μέλη μετά την παρέλευση 36 μηνών από της εγγραφής τους  στα μητρώα του Σωματείου γίνονται τακτικά.

Μέλη επίσης της ένωσης μπορούν να εγγραφούν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο διευθύνων ή ο συμπράττων ή ο εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρίας που με την υπογραφή του δεσμεύει αυτήν, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης μέχρι δύο (2) διαχειριστές αυτής και τα ομόρρυθμα μέλη των προσωπικών εταιριών όπως και διαχειριστές αυτών, εφόσον όλοι αυτοί δεν ασχολούνται με άλλο άσχετο με το επάγγελμα του Φοροτεχνικού Λογιστή. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση, για την εγγραφή μέλους θα επιλύει η πρώτη μετά την υποβολή της πιο πάνω αίτησης τακτική ή έκτακτη Γεν. Συνέλευση. Το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια  και να ζητήσει την εγγραφή.

Επίσης δύναται να καταστούν μέλη του σωματείου όσοι Φοροτεχνικοί Λογιστές πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται παραπάνω ανεξάρτητα εάν εργάζονται ή απασχολούνται εκτός Νομού Θεσ/νίκης εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει Σωματείο στο Νομό τους.

2) Τα παραπάνω μέλη αποδέχονται πλήρως τις αρχές του Σωματείου και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό του.

3) Μέλος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το Σωματείο χάνει την ιδιότητα του μέλους από την ημέρα που η παραίτησή του ανακοινωθεί, εκτός εάν έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου.

4) Δεν δύναται να εγγραφεί σαν μέλος και ανεξάρτητα  εάν πληρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος οποιοσδήποτε είναι εγγεγραμμένος σε άλλο όμοιο 

Σωματείο της Ελλάδος.


ΑΡΘΡΟΝ 5o

Για να γραφεί ένας λογιστής φοροτεχνικός σαν μέλος του Σωματείου και εφόσον πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αίτηση εγγραφής στο μητρώο μελών και να δηλώνει:

α) Ότι εργάζεται σαν φοροτεχνικός λογιστής λειτουργώντας λογιστικό γραφείο ή συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο που σαν κύρια απασχόλησή του έχει φοροτεχνικές εργασίες.

β) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού, ότι αποδέχεται τις νομικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να προσκομίζει επικυρωμένη φωτοτυπία βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος ή εκκαθαριστικό σημείωμα αναγνωρίζοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία.

γi) Να προσκομίσει επικυρωμένη φωτοτυπία άδειας άσκησης επαγγέλματος.

δ) Η κατατιθέμενη αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με απόδειξη πληρωμής του δικαιώματος εγγραφής και μιας ετήσιας εισφοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με απόφασή του, που πρέπει να πάρει στην πρώτη συνεδρίασή του από την υποβολή της αίτησης είτε αποδέχεται αυτήν και εγκρίνει την εγγραφή  του ενδιαφερομένου στο μητρώο του Σωματείου είτε την απορρίπτει αιτιολογημένα.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίπτει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης δεν έχει γνωστοποιήσει την απόφασή του για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει και οριστικά και αμετάκλητα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’


ΑΡΘΡΟΝ 6ο

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να καταβάλουν στο ταμείο αυτό:

1) Για δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται με το παρόν στο ποσό των 10.000 δρχ (30 Ευρώ).

2) Σαν εισφορά των μελών που σαν ετήσια καθορίζεται στο ποσό των 36.000 δρχ (105,65 ευρώ) και θα καταβάλλεται εντός εξαμήνου από της εγγραφής του σαν μέλος θα δύναται όμως να αυξάνεται η ετήσια εισφορά ή να μειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά το τέλος εκάστου προηγουμένου έτους.

3) Από έκτακτες εισφορές τις οποίες θα καθορίζει η Γενική Συνέλευση για την καλύτερη επιτυχία των επιδιωκόμενων σκοπών του Σωματείου και οι οποίες δεν μπορούν να ξεπεράσουν κάθε χρόνο το διπλάσιο των ετήσιων τακτικών εισφορών.

4) Τα τακτικά έσοδα από χρηματικής ή κτηματικής περιουσίας του Σωματείου, τόκοι, πρόσοδοι.

5) Οι τυχόν δωρεές, κληροδοσίες ς και κάθε νόμιμο έσοδο που θα περιέλθει στο ταμείο.


ΑΡΘΡΟΝ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1) Τα μέλη είναι μεταξύ τους ισότιμα, έχουν δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεσθαι (πλην των δοκίμων μελών που για 36 μήνες από της εγγραφής τους δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι), δικαίωμα λόγου, ελέγχου και κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις, επίσης έχουν δικαίωμα ενημέρωσης για όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου.

2) Να εκπληρούν ανελλιπώς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Μέλος όμως που καθυστερεί τις τακτικές εισφορές του δεν μπορεί να παίρνει μέρος και να ψηφίζει  στις Γενικές Συνελεύσεις εκτός εάν εξοφλήσει την οφειλή του πριν αρχίσει η Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε αρκεί να υποβάλλει αίτηση διαγραφής του ή δήλωση αποχώρησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θεωρείται Δε διαγραμμένος από την ημέρα που υποβάλλει την αίτηση. Μέλος που καθυστερεί την πληρωμή της τακτικής ετήσιας εισφοράς  του περισσότερο από 6 μήνες διαγράφεται από το Σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο μπορεί να επανεγγράψει το μέλος μόλις καταβάλλει τις καθυστερούμενες εισφορές του.

Μέλη που απειθαρχούν στις αρχές του παρόντος καταστατικού και προβαίνουν σε πράξεις που αντιτίθενται στους σκοπούς του Σωματείου και στα συμφέροντα των μελών διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  αφού πριν κληθούν σε απολογία.

Επίσης διαγράφεται το μέλος που δεν λαμβάνει μέρος σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης εφόσον δεν συντρέχει ανωτέρα βία. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων μελών και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορεί με απόφασή του να επιβάλει την πειθαρχική ποινή της σύστασης στα μέλη  του που αδικαιολόγητα καθυστερούν τις συνδρομές τους.

3) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, στις αποφάσεις  της Γενικής Συνέλευσης, της Διοίκησης και στις έγγραφες εντολές του.

4) Να υπογράφουν βιβλίο παρουσιών της Γενικής Συνέλευσης.

5) Τα μέλη που διαγράφηκαν για τους παραπάνω λόγους μπορούν να προσφύγουν με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και το οποίο υποχρεούται να φέρει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση το θέμα αυτό για ανάκληση  της διαγραφής. Η Γενική Συνέλευση εξετάζοντας την αίτηση και όλα τα σχετικά στοιχεία αποφασίζει οριστικά. Πριν όμως προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην διαγραφή του μέλους του Σωματείου για τους παραπάνω λόγους υποχρεούται να κάνει έγγραφη σύσταση στο μέλος να σταματήσει τις παραβιάσεις.


ΑΡΘΡΟΝ 8ο

1) Τα μέλη εφόσον είναι ταμιακώς τακτοποιημένα και σαν τέτοια θεωρούνται   αυτό που δεν οφείλουν στο Σωματείο μέχρι την 30η Ιουνίου  τις συνδρομές του προηγούμενου έτους και από μηνός Ιουλίου τις συνδρομές του τρέχοντος έτους, δικαιούται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την Εξελεγκτική Επιτροπή εφόσον έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό.

2) Να υποβάλουν υποψηφιότητα εκλογιμότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

4) Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σαν μέλη στο λειτουργούν (Κ.Ε.Κ.) «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ», στον «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ» και στην άρτια ιδρυθείσα Πολυσυμμετοχική Α.Ε. «ΑΙΓΙΔΑ».


ΑΡΘΡΟΝ 9ο

Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία δια ενιαίου ψηφοδελτίου, μεταξύ των ταμιακώς εντάξει μελών που έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία και τις από το καταστατικό και το Νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Κατά την αυτή εκλογή από το σύνολο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναδεικνύονται και τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρούν τα τακτικά εάν απουσιάζουν ή εμποδίζονται  στην άσκηση των καθηκόντων.


ΑΡΘΡΟΝ 10ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:

1) Να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου για τα συμφέροντα των συναδέλφων και της τάξης γενικότερα, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

2) Να εκπληρούν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.


ΑΡΘΡΟΝ 11ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη που τηρούν το καταστατικό του Σωματείου και είναι ταμιακώς τακτοποιημένα δικαιούνται:

1) Να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, ασκώντας έλεγχο στην Διοίκηση και αξιώνοντας την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.

2) Να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, με εξαίρεση τα δόκιμα μέλη.

3) Να προκαλούν τη σύγκληση εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, υπό τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

4) Να υπογράφουν το βιβλίο παρουσιών της Γενικής Συνέλευσης.


ΑΡΘΡΟΝ 12ο

ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1) Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α) Μητρώο μελών.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων  Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο ταμείου όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

ε) Βιβλίο περιουσίας όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

στ) Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

 2) Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’


ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ


ΑΡΘΡΟΝ 13ο

 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι:

1) Η Γενική Συνέλευση των μελών, 2) το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και 3) η Εξελεγκτική Επιτροπή.


ΑΡΘΡΟΝ 14ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.

Εκλέγει του αντιπροσώπους του Σωματείου για την Πανελλήνια Ομοσπονδία  Φοροτεχνικών ή οποιαδήποτε άλλη ανωτέρω οργάνωση, στην οποία θα υπάγεται και τους αντικαθιστά, αποφασίζει δε για τη συμμετοχή του Σωματείου και την εκπροσώπηση της ανωτέρα στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

2) Η Γενική Συνέλευση των μελών που συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο κατά μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο, εκτός εάν κατά το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου που εποπτεύει και ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή ιδία δε:

α) Διενεργεί έλεγχο στις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγουμένου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου.

γ) Προκηρύσσει την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Σωματείου εντός δεκαπενθημέρου από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή.

ε) Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

στ) Αποφασίζει οριστικά για την διαγραφή μέλους.

ζ) Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου.

η) Αποφασίζει τη διάλυση του Σωματείου.

θ) Συζητάει και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

ι) Κάθε τρίτο έτος διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, οι αρχαιρεσίες αυτές γίνονται τους μήνες Οκτώβριο  και Νοέμβριο.

Επίσης η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη ή την ζητήσουν για ορισμένα θέματα εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα 2/5  των μελών που εξεπλήρωσαν τις υποχρεώσεις   τους υποχρεωμένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εντός 15 ημερών να προσκαλέσει αυτήν από της επιδόσεως της αιτήσεως.

3) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής.ΑΡΘΡΟΝ 15ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται κάθε χρόνο τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο με έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η  πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα μέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Σ’ αυτήν μπαίνουν για έγκριση:

α) Ο Διοικητικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Ο Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος.

γ) Η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.

δ) Κάθε άλλο θέμα εκτός από τα θέματα της ημερησίας διάταξης που υποβάλλεται από την διοίκηση ή από μέλος και εγκρίνεται   από την Γενική Συνέλευση.

2) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που καθορίζει σαφώς τα προς συζήτηση θέματα, από το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να προσθέσει και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη, που όμως δεν συζητούνται πριν από την εξάντληση των άλλων θεμάτων, εκτός και εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει   την Γενική Συνέλευση τότε αυτή συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Α.Κ. Στην περίπτωση αυτή πρόσθετο θέμα στην ημερήσια διάταξη θα είναι η απαλλαγή από τα καθήκοντα ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μελών του, που εμπόδισαν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Η Γενική Συνέλευση  συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου. Μπορεί όμως να γίνει και σε άλλο Δήμο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΑΡΘΡΟΝ 16ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ. η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκεται τουλάχιστον  το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Επιπλέον εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση συγκαλείται νέα Συνέλευση μέσα σε δύο μέχρι δεκαπέντε μέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη Συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δύο μέχρι δεκαπέντε μέρες τρίτη κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία όσων κι αν είναι, το διπλάσιο τουλάχιστο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Απαγορεύεται η συμμετοχή  στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιοδήποτε είδος εξουσιοδότηση.


ΑΡΘΡΟΝ 17ο

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αφού διαπιστωθεί απαρτία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Αμέσως εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης φροντίζει για την με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή των συζητήσεων και αποφάσεων το οποίο παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο.


ΑΡΘΡΟΝ 18ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής, ψήφο εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας και προσωπικά θέματα παίρνονται με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Για  οποιοδήποτε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.

Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.

2) Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία του 1/4 των μελών είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

3) Απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί εάν στη Συνέλευση παρευρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.


ΑΡΘΡΟΝ 19ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Στο τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία τριμελής Εφορευτική Επιτροπή. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο του Σωματείου δεν  μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

2) Η Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο που ορίζει ο Νόμος.

3) Η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη και λήξη των αρχαιρεσιών, φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων του συνδυασμού και εποπτεύει δε κατά τη διάρκεια των εκλογών για την ομαλή και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


ΑΡΘΡΟΝ 20ο

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

1) Όσα από τα μέλη θέλουν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

2) Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, το όργανο του Σωματείου για το οποίο ενδιαφέρεται να εκλεγεί.

3) Η Εφορευτική Επιτροπή κάνει γνωστούς τους υποψηφίους με πρακτικό ανακήρυξης που το τοιχοκολλάει στο χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.ΑΡΘΡΟΝ 21ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

1) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε τρία χρόνια.

2) Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι το πολύ ίσοι με τον αριθμό των θέσεων του αντίστοιχου οργάνου, πλην δύο (2), αν δε είναι περισσότεροι το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο, χωρίς όμως να υπολογίζονται οι σταυροί προτίμησης.

3) Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, η επωνυμία του Σωματείου και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά και διακεκριμένα για κάθε όργανο του σωματείου. Καταχωρούνται πρώτα τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

4) Τα έξοδα της Εφορευτικής Επιτροπής για τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια καλύπτονται από το ταμείο του Σωματείου, όπως επίσης και τα έξοδα παράστασης του δικαστικού αντιπροσώπου.


ΑΡΘΡΟΝ 22ο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1) Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

2) Από το ενιαίο ψηφοδέλτιο οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους που έλαβαν την σχετική πλειοψηφία επί του συνόλου των ψήφων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Η ένωση υποχρεούται όπως μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα χορηγήσει στα μέλη της ή στα ομόρρυθμα μέλη των νομικών προσώπων δελτίο μέλους στο οποίο θα υπάρχει η φωτογραφία μέλους, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ( Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση της επαγγελματικής του εγκατάστασης, η σφραγίδα της ένωσης και η υπογραφή του Προέδρου.

Το παρόν δελτίο δύναται να αντικατασταθεί ύστερα από απώλειά του ή καταστροφή του  ύστερα από αίτηση του μέλους. Αφαιρείται από το μέλος που διαγράφεται. Τα νομικά πρόσωπα δικαιούνται ένα δελτίο μέλους το οποίο θέλει δηλωθεί εγγράφως από το νομικό πρόσωπο και το οποίο θα πληρεί τις προϋποθέσεις  του άρθρου 4 παράγραφος 1 του πρώτου μέρους.


ΑΡΘΡΟΝ 23ο

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

1) Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου και εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποί του. Το γνήσιο των εγγράφων αυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος με την υπογραφή του και την σφραγίδα της οργάνωσης.

2) Τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων, καθώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας, ως και απόσπασμα πρακτικών για την κατά του άρθρου 10 παράγραφος 2β του Ν. 1264/82 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παραδίνονται την επόμενη μέρα μετά το τέλος της εκλογής στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και φυλάσσονται στον φάκελο του Σωματείου μας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΑΡΘΡΟΝ 24ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο μετά ισάριθμων αναπληρωματικών.

2) Αν κατά την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κενωθεί θέση μέλους του λόγω διαγραφής ή παραιτήσεως τότε αυτή η θέση συμπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ιδίου ψηφοδελτίου επειδή υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η αναπλήρωση γίνεται πάντα μα τη σειρά επιτυχίας του κάθε υποψηφίου σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων τίθεται κλήρος για την σειρά της κατατάξεώς τους. Σε περίπτωση που κενωθούν τρεις θέσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για συμπλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του  Σωματείου, με εκλογή ίσου αριθμού τακτικών μελών και αναπληρωματικών.

3) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου ή από έξι συνεδριάσεις ανεξαρτήτως σειράς θεωρείται ότι παραιτήθηκε, εκπίπτει από το αξίωμά του και αναπληρώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού.

4) Τα αξιώματα των οργάνων του Σωματείου είναι άμισθα. Τα έξοδα που καταβάλλουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους καλύπτονται από το ταμείο του Σωματείου μας.


ΑΡΘΡΟΝ 25ο

ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί τρία χρόνια. Αρχίζει από την ημέρα που συγκροτείται σε σώμα και λήγει με την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Η συγκρότηση σε σώμα πρέπει να γίνεται μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Τα αναπληρωματικά μέλη ακολουθούν την θητεία των αναπληρωματικών που αναπληρώνουν.


ΑΡΘΡΟΝ 26ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1) Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ύστερα από πρόσκληση του μέλους που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, στο ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε ή στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

2) Αν ο συγκεντρώσας τους περισσότερους σταυρούς αδρανήσει, τότε προσκαλεί τα υπόλοιπα μέλη ο δεύτερος κατά σειρά σταυρών προτίμησης.

3) Σε μυστική ψηφοφορία εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Υπεύθυνος Έφορος Δημοσίων Σχέσεων – Εκδηλώσεων.

4) Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών την σφραγίδα του Συλλόγου, τα βιβλία, το αρχείο, το ταμείο και γενικά καθετί που ανήκει στο Σωματείο με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε μέλη και παρίσταται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ένας από τους Αντιπροέδρους.

6) Σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο Πρόεδρος ενεργεί επί όλων των ζητημάτων μετά του Γενικού Γραμματέα ενεργούν επί όλων των ζητημάτων που αφορούν το Σωματείο σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συντάσσει την Διοικητική Λογοδοσία μετά του Γενικού Γραμματέα και την ταμιακή δια του Ταμεία και υποβάλλει αυτές στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση.


ΑΡΘΡΟΝ 27ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντιπροσωπεύεται σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστικές ή άλλου είδους πράξεις από πληρεξούσιο.

3) Όλα τα έγγραφα που εξέρχονται από το Σωματείο υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου διοικεί αυτό και φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και την πιστή τήρηση και εκτέλεση των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Παρακολουθεί και συντονίζει την δράση των μελών του Σωματείου πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

β) Αποφασίζει την διάθεση των χώρων και των προσόδων του Σωματείου για την πραγμάτωση των σκοπών του.

γ) Συντονίζει την οργάνωση συνδικαλιστικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και κάθε είδους μαζικών εκδηλώσεων για τα μέλη του Σωματείου.

δ) Ενημερώνει τα μέλη του Σωματείου για την πορεία και την εξέλιξη των οικονομικών και επαγγελματικών θεμάτων του κλάδου και των δημοτικών υπαλλήλων.

ε) Τηρεί όλα τα αναγκαία βιβλία θεωρημένα και αριθμημένα από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών της.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση τους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων των δύο επόμενων ημερολογιακών χρόνων.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο συντονίζει     τις απεργιακές κινητοποιήσεις του Σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τις αποφάσεις της Ο.Δ.Υ..Ε.

8) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάντα γνώμονα της πολιτικής του την αταλάντευτη και ανυποχώρητη προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου με μεθόδους και τρόπους αγωνιστικούς και με στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών ζητημάτων.

9) Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε τοποθέτηση αντιπροσώπων ή εκπροσώπων της Ένωσης, σε Επιτροπές ή άλλα όργανα της Δημόσιας Διοίκησης, ή άλλων φορέων. Την εκάστοτε τοποθέτηση φέρει για επικύρωση στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύττει επίτιμα μέλη συναδέλφους που αποχωρούν για οποιοδήποτε λόγο από το επάγγελμα ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην Ένωση. Η ανακήρυξη επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.


ΑΡΘΡΟΝ 28ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ή του  Γενικού Γραμματέα. Στην πρόσκληση  αναγράφονται η μέρα, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α) Όταν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης.

β) Όταν ζητηθεί από τρία τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτηση που αναφέρει και τα υπό συζήτηση θέματα.

3) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσίασε αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παρά τις γραπτές προσκλήσεις του Γενικού Γραμματέα θα δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο μόνα να αντικαταστήσει τούτον από τον πρώτο επιλαχόντα και τούτο προς χάρη της εύρυθμης λειτουργίας του Σωματείου. Επίσης αντικαθίσταται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν υποβάλλει παραίτηση ή για οποιονδήποτε λόγο αποβάλει την ιδιότητα μέλους.

5) Για να υπάρξει απαρτία στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών.

6) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα προσωπικά και κατά τρόπο αλληλέγγυο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.


ΑΡΘΡΟΝ 29ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο μπροστά σε κάθε Δικαστήριο και Αρχή  και όλες τις σχέσεις και διαφορές.

2) Συγκαλεί και προεδρεύει στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις.

3) Υπογράφει κάθε έγγραφο, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα έγγραφα με διαχειριστικό περιεχόμενο που υπογράφονται και από τον Ταμεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε έγγραφο του Σωματείου που υποβάλλεται προς οποιαδήποτε αρχή επίσημο, εφόσον δεν φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του Προέδρου, ενός των Αντιπροέδρων και του Γενικού Γραμματέα, είναι άκυρο, δεν αναγνωρίζεται και εμπίπτει στις διατάξεις του Ποινικού Δικαίου, έστω και εάν φέρει την σφραγίδα

 αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Τράπεζα στην οποία θα κατατίθενται ποσά ανωτέρω των 50.000 δρχ. Εκπροσωπεί ως ολομέλεια τον όλο οργανισμό ενώπιον κάθε  αρχής της χώρας, προκειμένου να προασπίσει και διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών του.

4) Φροντίζει για την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε είδους υποχρεώσεις του Σωματείου.

5) Επιβλέπει την ταμιακή και λογιστική υπηρεσία, επιδίδει εντολές προς τον Ταμία για είσπραξη ή πληρωμή, συντάσσει δε σε συνεργασία με τον Ταμία τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό και τους θέτει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση.


ΑΡΘΡΟΝ 30ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο σε όλα τα γενικά του καθήκοντα και δικαιώματα.


ΑΡΘΡΟΝ 31ο

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Σωματείου, καταρτίζει μετά του Προέδρου την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος τα σχετικά θέματα και επιμελείται την σύνταξη των πρακτικών αυτού καθώς και των τοιούτων των Γενικών Συνελεύσεων, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί την σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, μητρώο και συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα.

Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλυόμενος δεδικαιολογημένα αναπληρεί ο Ειδικός Γραμματέας.


ΑΡΘΡΟΝ 32ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1) Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε σχετικό ταμιακό έγγραφο.

2) Καταρτίζει με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον οικονομικό απολογισμό  και προϋπολογισμό.

3) Εκτελεί την λογιστική και ταμιακή υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού τις αποφάσεις  των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές με αντίστοιχα γραμμάτια και εντάλματα που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.

5) Υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση εξόδων και εσόδων για έγκριση που καταχωρείται στα πρακτικά.

6) Κρατάει τα μετρητά του ταμείου, τα χρηματόγραφα, τα αποδεικτικά των εισπράξεων και καταθέτει στο όνομα του Σωματείου, σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες ή στο Ταμιευτήριο, κάθε ποσό που ξεπερνάει τις 50.000 δρχ. Το ποσό των μετρητών που κρατάει ο Ταμίας μπορεί να αυξομειωθεί έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Αποσύρει από τις καταθέσεις κάθε χρηματικό ποσό ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική εξουσιοδότηση.

8) Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία στην διαχείριση του.

9) Είναι υπεύθυνος για κάθε σχετικό με την αρμοδιότητά του έγγραφο και επιμελείται την φύλαξη κάθε εγγράφου δικαιολογητικού.

Δεν δύναται να έχει στο ταμείο του  ποσό μεγαλύτερο των 50.000 δρχ., το επιπλέον οφείλει να καταθέσει σε τράπεζα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ταμίας με την ανάληψη των καθηκόντων του υποχρεούται στην σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με υπόδειγμα στο οποίο ιδιοχείρως και υπεύθυνα θα διαλαμβάνει κάθε ευθύνη για την φύλαξη των χρημάτων, την απώλεια εγγράφων της αρμοδιότητάς του και με το οποίο ρητά θα αποδέχεται ότι κάθε απώλεια χρημάτων καλύπτεται από δική του περιουσία.

10) Ο Ταμίας έχει υποχρέωση κάθε χρόνο από κοινού με το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει τον ισολογισμό του έτους που έληξε και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και υποβάλλει αυτούς (ισολογισμό – προϋπολογισμό) στο Διοικητικό Συμβούλιο και την ετήσια Γενική Συνέλευση προς έγκριση, η οποία συγκαλείται τακτικώς μέσα στο πρώτο τρίμηνο από της λήξης του οικονομικού έτους.

11) Ο Ταμίας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα αποζημιώσεως παραστάσεως του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα ή και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τον Ταμία κωλυόμενο δεδικαιολογημένα αναπληρώνει ο Έφορος.

12) Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι δυνατό να χορηγηθούν έξοδα κινήσεως εφόσον ασχοληθούν για υποθέσεις του Σωματείου με εισήγηση του Προέδρου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος δε αυτό καθορίζεται με τον προϋπολογισμό που εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.


ΑΡΘΡΟΝ 33ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1) Ο Έφορος δημοσίων σχέσεων είναι υπεύθυνος και αρμόδιος για κάθε δημόσια εκδήλωση του Σωματείου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

2) Φροντίζει για την διανομή των ανακοινώσεων στα μέλη του Σωματείου στον ημερήσιο τύπο και στα μέσα ενημέρωσης και για την αποστολή τηλεγραφημάτων προς τους αρμόδιους φορείς.

3) Έχει την αρμοδιότητα για την καλή οργάνωση και την πετυχημένη εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικής καλλιέργειας και ψυχαγωγίας των μελών με την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΑΡΘΡΟΝ 34ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1) Η οικονομική εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ανήκει στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

2) Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη που εκλέγονται μαζί με τα άλλα όργανα του Σωματείου από την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται ισάριθμα αναπληρωματικά.

3) Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής συμπίπτει απόλυτα με την θητεία του  Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή είναι τριετούς διάρκειας.

4) Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται σε σώμα μέσα στις ίδιες προθεσμίες που συνέρχεται και το Διοικητικό Συμβούλιο και εκλέγει τον Πρόεδρό της.

Ο έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση εκ των μελών της ανά τριετία και προεδρευομένη υπό του λαβόντος τις περισσότερες ψήφους ή εν ισοψηφία υπό του δια κλήρου αναδεικνυομένου.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή προς άσκηση των καθηκόντων της έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση πάντων των περί οικονομικής καταστάσεως του Σωματείου στοιχείων, των πρακτικών των συνεδριάσεων του   Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, της αλληλογραφίας και του αρχείου εν γένει. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα ανωτέρω στοιχεία εντός δεκαπέντε ημερών από της σχετικής αιτήσεώς της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει κατ’ έτος στην τακτική Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση περί της κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος διαχειρίσεως της περιουσίας του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση δεν δύναται εγκύρως να αποφασίσει περί του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου άνευ της εκθέσεως ταύτης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται υπό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η θητεία δε αυτών είναι τρία έτη. Εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας βάσει ψηφοδελτίου επί του οποίου αναγράφονται τρεις τουλάχιστον υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκ των οποίων και κατά σειρά προτεραιότητας εκλέγεται ο Πρόεδρος αυτών. Οι υπόλοιποι ως τα δύο μέλη αυτής και οι επόμενοι ως αναπληρωματικά μέλη αυτής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται σε έλεγχο του ταμείου ανά εξάμηνο και εκτάκτως όποτε υπάρχει αποχρών λόγος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ


ΑΡΘΡΟΝ 35ο

1) Η τροποποίηση του καταστατικού, η διάλυση του Σωματείου αποφασίζονται μόνο από την Γενική Συνέλευση.

2) Για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του Σωματείου, απαιτείται στην Γενική Συνέλευση η παρουσία του μισού τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

3) Η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει τη διάλυση του Σωματείου θα αποφασίσει και για την διάθεση της περιουσίας του. Το Σωματείο αφού διαλυθεί τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται ότι υφίσταται μόνο για τον σκοπό της εκκαθάρισης. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης κάθε έγγραφο του Σωματείου φέρει υποχρεωτικά ότι αυτό τελεί υπό εκκαθάριση, εκκαθαριστές δε τρεις τον αριθμό εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία προβαίνοντας στην εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου. Το τυχόν ενεργητικό περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.ΑΡΘΡΟΝ 36ο

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις των νόμων που  συμπληρώνουν τις διατάξεις του παρόντος.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/11/1998