Μενου
Your Cart

Π.Ο.Φ.Ε.Ε

 Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. το μοναδικό δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο, ιδρύθηκε το 1994 από Φοροτεχνικού – Λογιστές Ελεύθερους Επαγγελματίες, με έδρα την Αθήνα και έχει μέλη Συλλόγους – Ενώσεις σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:

 • Η συσπείρωση όλων των μελών της και η ενιαία ανάπτυξη της δράσεως της, για την διαφύλαξη, την μελέτη και την παραγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
 • Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών της.
 • Η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των φοροτεχνικών, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Η εξύψωση του πνευματικού, επαγγελματικού και κοινωνικού επιπέδου, ως και η βελτίωση, αναβάθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού και η δημιουργία κλίματος καλής συνεργασίας φοροτεχνικών και συναλλασσομένων.
 • Η συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια για αποφασιστική συμμετοχή στις διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση των φορολογικών νόμων και κανόνων γενικά για την Πολιτεία.
 • Η συμμετοχή των μελών της, στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων και μελετών για επιχορηγήσεις και η απόκτηση δικαιωμάτων, που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στην Πολιτεία, ως μέλος της.
 • Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μελών της σε σχέση με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές και η προσπάθεια για ενημέρωση και εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης στον Έλληνα φορολογούμενο και της αντικειμενικής κρίσης της Φορολογούσας Αρχής.
 • Η συμβολή της στην προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών της ειρήνης και των ατομικών, κοινωνικών και εργασιακών συμφερόντων των μελών της, καθώς και η παρακολούθηση, η έρευνα και η μελέτη όλων των ζητημάτων, που αφορούν θέματα επαγγελματικά, ηθικά, κοινωνικά και πολιτιστικά των μελών της.
 • Η μαζικοποίηση του Συνδικαλιστικού κινήματος, η απόκρουση της πολυδιάσπασης και η καλλιέργεια και συμβολή στην ενοποίηση των ομοειδών φορέων.
 • Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε σήμερα είναι τοπικές Ενώσεις-Μέλη που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, με εγγεγραμμένους Φοροτεχνικούς-Λογιστές ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Για την επίτευξη του σκοπού έχει συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση με τα μέλη της, συγκαλώντας το άτυπο όργανο την Ολομέλεια των Προέδρων, ανά την Ελλάδα, τις Γενικές Συνελεύσεις των Αντιπροσώπων.